1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HOÀNG NHT
Đa chỉ - Address    :    Số 11 và 13 và 113 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng
MST - Tax number  :   0200 721 947

TEL         :   0313.701902                   Fax:                0313.951457